Văn bản chỉ đạo

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP


Ngày cập nhật: 21/12/2011 4:52:46 CH

Ngày 23/08/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2011/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

Theo đó, một số điều được sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP như sau: Khoản 2 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung “ Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương trực tiếp sáng tạo và công bố tác phẩm; Đơn vị sự nghiệp công lập ở Trung ương, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương trực tiếp sáng tạo và công bố tác phẩm được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản sau khi có ý kiến đồng ý của Thủ tướng Chính phủ”; Bổ sung khoản 3 vào Điều 14 về “Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Xuất bản được lập thành 01 (một) bộ, gửi qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan cấp giấy phép quy định tại Điều 15 Nghị định này. Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.”; bổ sung khoản 4 Điều 17 “Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Xuất bản được lập thành 01 (một) bộ gửi qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan cấp giấy phép quy định tại khoản 1 Điều này”...

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ gồm có: Khoản 1, Điều 10; Khoản 3 Điều 11 và Điều 6 được sửa đổi, bổ sung về cách thức thực hiện và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in cùng với việc thay thế các cụm từ “Bộ Văn hóa - Thông tin” và cụm từ “Sở Văn hóa -Thông tin” thành “ Bộ TT&TT” và “ Sở TT&TT”.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2011./.

Theo MIC

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Một số quy định mới về xuất bản (15/4/2014)
Thông tư liên tịch hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin trên máy tính, xuất bản phẩm (14/3/2014)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất bản, số 12/2008/QH12 ngày 03/06/2008 (14/3/2014)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành về một số quy định về Xuất bản (14/3/2014)
Ban hành Thông tư liên tịch về phối hợp phòng, chống in lậu (21/12/2011)
Cơ sở hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm phải có ít nhất năm (05) nhân viên thẩm định nội dung sách (21/12/2011)
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP (21/12/2011)
Nghiêm cấm sử dụng nội dung, hình ảnh, họa tiết, màu sắc của tiền Việt Nam và nước ngoài để in vàng mã (21/12/2011)