Văn bản chỉ đạo

Một số quy định mới về xuất bản

Cơ sở kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm, văn phòng đại diện (VPĐD) nhà xuất bản (NXB), tổ chức phát hành xuất bản phẩm của nước ngoài tại Việt Nam được cấp giấy phép hoạt động trước ngày 1/1/2009 phải làm thủ tục xin cấp lại giấy phép.

Đó là một trong những nội dung của Nghị định 11/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.

Theo Nghị định mới này, ngoài việc cấp, thu hồi giấy phép thành lập NXB, giấy phép đặt VPĐD của NXB nước ngoài tại Việt Nam..., Bộ Thông tin và Truyền thông còn cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

Thông tư liên tịch hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin trên máy tính, xuất bản phẩm

Liên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã ban hành Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT ngày 18/12/2008 hướng dẫn việc cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí; mạng thông tin máy tính; xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực này.

Theo Thông tư, Bộ TT-TT thực hiện cấp phép đối với hoạt động quảng cáo trên báo chí; tổ chức đăng ký đối với hoạt động quảng cáo trên mạng thông tin máy tính và quản lý hoạt động quảng cáo trên xuất bản phẩm. Bộ VHTT-DL chỉ đạo, hướng dẫn các Sở VHTT-DL phối hợp với Sở TT-TT quản lý hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực này.

Cơ quan báo chí muốn ra phụ trương, kênh, chương trình phát thanh, kênh, chương trình truyền hình chuyên quảng cáo hoặc thay đổi nội dung giấy phép phải làm hồ sơ xin phép gửi Bộ TT-TT.

Trước khi thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính, tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ đăng ký quảng cáo đến Bộ TT-TT. Nếu muốn bổ sung, thay đổi nội dung quảng cáo đã đăng ký, phải thực hiện đăng ký lại theo quy trình, thủ tục và yêu cầu quy định.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất bản, số 12/2008/QH12 ngày 03/06/2008

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Luật này tiếp tục thể hoá các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động xuất bản, đồng thời, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong hoạt động xuất bản.

Những nội dung cơ bản của Luật:

Luật được kết cấu thành 3 điều: Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản (sửa đổi, bổ sung 8 điều gồm: Điều 18, 26, 30, 36, 38, 39, 43, 44); Điều 2 sửa đổi tên gọi cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản; Điều 3 quy định hiệu lực thi hành của Luật: Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Cụ thể, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản như sau: 

Điều 18 sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký kế hoạch xuất bản: Trước khi xuất bản, nhà xuất bản phải đăng ký xuất bản với Bộ Thông tin và Truyền thông và phải được Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận bằng văn bản. Đây là điểm mới so với Luật Xuất bản năm 2004, góp phần giúp cho các nhà xuất bản không phải xây dựng kế hoạch xuất bản nhiều lần và xin phép mỗi khi muốn thay đổi thông tin liên quan đến tên sách, tên tác giả, thời gian xuất bản sách…Ngoài ra, sự thay đổi này cũng giúp các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất bản không phải nhiều lần xác nhận kế hoạch, xác nhận yêu cầu bổ sung, điều chỉnh kế hoạch cho các nhà xuất bản. Để đảm bảo kế hoạch xuất bản không bị kéo dài từ năm này sang năm khác gây khó khăn trong công tác quản lý, Luật sửa đổi, bổ sung quy định kế hoạch xuất bản chỉ “có giá trị thực hiện hết ngày 31 tháng 12 của năm kế hoạch”.  

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành về một số quy định về Xuất bản

Ngày 11/1/2010, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã ký ban hành Thông tư 02/2010/TT-BTTTT Quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009.

Thông tư có 18 điều quy định các nội dung: “Quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm ; Xuất bản tác phẩm, tài liệu dưới hình thức xuất bản phẩm; In ca-ta-lô (catalogue), tờ rời, tờ gấp thuộc loại không phải xin phép; Thẩm định tác phẩm theo quy định của Điều 21 Luật Xuất bản; Nộp lưu chiểu xuất bản phẩm; Xuất bản và phát hành xuất bản phẩm trên mạng thông tin máy tính (mạng internet) ; Điều kiện ký hợp đồng chế bản, in và gia công sau in xuất bản phẩm; Điều kiện về thiết bị để cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; Xuất bản phẩm không được chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài; Đăng ký và xác nhận đăng ký xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh ;Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; Thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh ; Thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật; Triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tạm đình chỉ hoạt động của nhà xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành xuất bản phẩm của trung ương tại địa phương; Cấp lại giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm; Ban hành biểu mẫu; Hiệu lực thi hành”.

Ban hành Thông tư liên tịch về phối hợp phòng, chống in lậu

Ban hành Thông tư liên tịch về phối hợp phòng, chống in lậu
Chiều 12/5/2009, tại 18 Nguyễn Du, Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký thông tư liên tịch số 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA về phối hợp phòng, chống in lậu giữa Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Bộ Công an. Liên Bộ TT & TT - Bộ Công an đã thống nhất quy định các mối quan hệ phối hợp trong việc phòng, chống in lậu; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động in.

Cơ sở hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm phải có ít nhất năm (05) nhân viên thẩm định nội dung sách

Ngày 9/11/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 110/2010/ NĐ- CP  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP

Ngày 23/08/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2011/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP và Nghị định số 105/2007/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

Nghiêm cấm sử dụng nội dung, hình ảnh, họa tiết, màu sắc của tiền Việt Nam và nước ngoài để in vàng mã

Đó là một trong các nội dung của Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 6/10/2010. Tiền vàng mã có sử dụng hình ảnh đồng tiền có thể gây nhầm lẫn trong thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tạo ấn tượng không tốt về hình ảnh đồng tiền Việt Nam hoặc nước ngoài. Ngoài ra sản phẩm vàng mã quy định kích thước sản phẩm vàng mã (tiền mã) phải lớn hơn hoặc nhỏ hơn tiền Việt Nam, tiền nước ngoài từ 3cm trở lên mỗi chiều và chỉ in một màu,
Tin đã đưa
Trang: