Văn bản chỉ đạo

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông


Ngày cập nhật: 14/03/2014 3:45:13 CH

Ngày 30/07/2010, Bộ TT&TT ban hành thông tư số 18/2010/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông. 21 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông đã được ban hành.

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính điện/vật lý của các giao diện điện phân cấp số (Ký hiệu: QCVN 2:2010/BTTTT).

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lỗi bit của các đường truyền dẫn số (Ký hiệu: QCVN 3:2010/BTTTT).

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng kênh thuê riêng SDH (Ký hiệu: QCVN 4:2010/BTTTT).

4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s (Ký hiệu: QCVN 5:2010/BTTTT).

5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao diện kênh thuê riêng cấu trúc số và không cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s (Ký hiệu: QCVN 6:2010/BTTTT).

6. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao diện quang cho thiết bị kết nối mạng SDH (Ký hiệu: QCVN 7:2010/BTTTT).

7. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (Ký hiệu: QCVN 8:2010/BTTTT).

8. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông (Ký hiệu: QCVN 9:2010/BTTTT).

9. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại không dây (kéo dài thuê bao) (Ký hiệu: QCVN 10:2010/BTTTT).

10. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối PHS (Ký hiệu: QCVN 11:2010/BTTTT).

11. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy di động GSM (pha 2 và 2+) (Ký hiệu: QCVN 12:2010/BTTTT).

12. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy di động CDMA 2000-1x băng tần 800 MHz (Ký hiệu: QCVN 13:2010/BTTTT).

13. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000-1x(Ký hiệu: QCVN 14:2010/BTTTT).

14. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động   W-CDMA FDD (Ký hiệu: QCVN 15:2010/BTTTT).

15. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD (Ký hiệu: QCVN 16:2010/BTTTT).

16. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát hình sử dụng công nghệ tương tự (Ký hiệu: QCVN 17:2010/BTTTT).

17. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện (Ký hiệu: QCVN 18:2010/BTTTT).

18. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu chung đối với thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng điện thoại qua giao diện tương tự (Ký hiệu: QCVN 19:2010/BTTTT).

19. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu chung đối với thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ n x 64 kbit/s (Ký hiệu: QCVN 20:2010/BTTTT).

20. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu chung đối với thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s (Ký hiệu: QCVN 21:2010/BTTTT).

21. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện cho các thiết bị đầu cuối viễn thông (Ký hiệu: QCVN 22:2010/BTTTT).

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 6 tháng kể từ ngày ký ban bành.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Hướng dẫn thống kê, rà soát phương thức xem truyền hình của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (11/10/2017)
Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống Gis chuyên ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị (17/4/2017)
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (28/6/2016)
Quy định mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (24/7/2014)
Danh sách trò chơi trực tuyến G1 (28/10/2016)
Bộ TT&TT ban hành danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường (14/3/2014)
Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh (15/4/2014)
Hướng dẫn thực thi pháp luật về viễn thông theo tinh thần Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 (14/3/2014)
Ban hành hướng dẫn mới về thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện (14/3/2014)