Văn bản chỉ đạo

V/v đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông”

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ- BTTTT ngày 15/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông”, để có cơ sở đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông” cho cá nhân có nhiều đóng góp  cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. 

Văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng công báo

Quyết định 138/QĐ-TTTT ban hành Quy chế xây dựng, ban hành, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật được coi là hướng dẫn chi tiết cho các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông áp dụng.

Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày 28/01/2011, Bộ trưởng Bộ TT& TT Lê Doãn Hợp đã ký ban hành Thông tư số 05/2011/TT- BTTTT quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Thông tư này quy định việc khiếu nại, giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ đối với bên cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông bao gồm: bưu chính; viễn thông và internet; công nghệ thông tin và điện tử; báo chí; xuất bản; phát thanh, truyền hình và hướng dẫn giải quyết tranh chấp của cơ quan quản lý nhà nước.

Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông

Ngày 23/7/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 24/2009/TT-BTTTT quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông

Ngày 24/7/2009 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 25/2009/TT-BTTTT quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông

Tin đã đưa
Trang: