Văn bản chỉ đạo

Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin


Ngày cập nhật: 13/12/2011 10:50:52 SA

Ngày 28/02//2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 06/2011/TTBTTTT Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn khác áp dụng các quy định tại Thông tư này.

Về nguyên tắc lập và quản lý chi phí, Thông tư này quy định như sau:

1. Đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả dự án ứng dụng công nghệ thông tin và phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường.

2. Tổng mức đầu tư, tổng dự toán phải được dự tính theo đúng phương pháp, đủ các khoản mục chi phí theo quy định.

3. Nhà nước thực hiện chức năng quản lý chi phí thông qua việc ban hành, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chi phí.

4. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc quản lý chi phí từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc đầu tư đưa sản phẩm của dự án vào khai thác, sử dụng.

Thông tư gồm 04 chương  và 18 điều, trong đó: chương I là những quy định chung; Chương II hướng dẫn lập chi phí đầu tư ứng dụng CNTT, gồm 3 mục với: lập tổng mức đầu tư, lập tổng dự toán, lập định mức ứng dụng CNTT; Chương III hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT, gồm 4 mục với: quản lý tổng mức đầu tư, quản lý dự toán ứng dụng CNTT, quản lý định mức và thanh quyết toán; Chương IV quy định điều khoản thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2011.

Thiện Đạt

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước (21/1/2015)
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2015 (30/12/2014)
V/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng CNTT năm 2014 (19/12/2014)
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước (14/3/2014)
Cán bộ công chức viên chức tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính không được tính thù lao (15/4/2014)
Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ (11/1/2012)
Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (13/12/2011)
Bộ TT& TT hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ (13/12/2011)
Ban hành Thông tư “Quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam” (13/12/2011)