Văn bản chỉ đạo

Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Ngày 30/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước. Theo đó, kinh phí chi cho việc thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước được lấy từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp, nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển và các nguồn vốn nhà nước hợp pháp khác. 

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2015

.

V/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng CNTT năm 2014

Thực hiện văn bản số 3531/BTTTT-TTH ngày 03/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc gửi báo cáo định kỳ về tình hình triển khai ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước năm 2014 và văn bản số 4502/UBND-VX ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo tình hình triển khai ứng dụng CNTT năm 2014; 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước
Ngày 07/3/2013, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã ký ban hành Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước. 

Thông tư quy định nội dung báo cáo gồm có: hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin; nhân lực và đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin.

Cán bộ công chức viên chức tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính không được tính thù lao

Cán bộ công chức viên chức tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính không được tính thù lao
Đây là nội dung của Thông tư mới được ban hành số 194/2012/TT-BTC hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2013. Thông tư này thay thế thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính.

Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 23/11/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 106/2011/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều như sau: Thay thế khoản 5 Điều 3; Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 6; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9; Thay thế Điều 10; thay thế khoản 3 Điều 15 như sau;

Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày 28/02//2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 06/2011/TTBTTTT Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Bộ TT& TT hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ

(Mic.gov.vn) - Ngày 24/08/2011, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã ký công văn số 2589/BTTTT- ƯDCNTT về việc hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ. Mục đích để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ (gọi tắt là chi phí phần mềm nội bộ), phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Ban hành Thông tư “Quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam”

Ngày 04/10/2011, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã ký ban hành Thông tư số 27/2011/TT-BTTTT “Quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam”. Thông tư này quy định về mạng lưới ứng cứu sự cố, điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động này ở Việt Nam.