Chương trình dự án

Dự án ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007-2010

Tên dự án: Dự án ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007-2010

Chủ đầu tư: Sở Tài chính

Mục tiêu: Nhằm góp phần cải tiến quy trình nghiệp vụ, tăng cường hiệu qủa công tác quản lý và điều hành của các đơn vị tài chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, xây dựng một cơ sở dữ liệu số hóa về quản lý ngân sách và tài sản công trên địa bàn, đồng thời mở rộng các hình thức trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong ngành.

Dự án ứng dụng CNTT trong công tác quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

Tên dự án: Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ đầu tư: Sở thông tin và Truyền thông

Mục tiêu: Nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ của cán bộ công chức trong công tác quản lý nhà nước, từng bước hiện đại hóa các khâu trong quản lý nhà nước để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp được thuận tiện, đáp ứng các yêu cầu cao trong xu thế phát triển hiện nay của đất nước.

Dự án xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý, phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị

Tên dự án: Dự án xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý, phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị

Chủ đầu tư: Sở thông tin và Truyền thông

Mục tiêu: Nhằm áp dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào quản lý cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội; Thiết lập cơ sở dữ liệu dùng chung và khai thác ứng dụng tại các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh; Đào tạo đội ngũ cán bộ, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của lãnh đạo tỉnh, năng lực tham mưu của các sở, ban ngànhcấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã.

Tin đã đưa
Trang: