Danh mục tài liệu bên trong
 |   -  Đăng Nhập    


Danh mục tài liệu bên trong(VP)

STT

Tên tài liệu

Ký hiệu

tài liệu

Lần

sửa đổi

Ngày

ban hành

1

Quy chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức,viên chức

34/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

2

Quy định về chấm điểm thi đua và bình xét thi đua đối với cá nhân, tập thể thuộc cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông

35/QĐ-STTTT

2

15/5/2017

3

Quy chế về tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và một cửa điện tử

36/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

4

Quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng và quản lý viên chức đối với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

37/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

5

Quyết định về phân cấp quản lý tiền lương cán bộ, viên chức và người lao động đối với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

38/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

6

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị

39/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

7

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

40/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

8

Quy chế cập nhật thông tin, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông

41/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

9

Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông

42/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

10

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

43/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

11

Quy chế Thi đua -Khen thưởng của Sở Thông tin và Truyền thông

44/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

12

Quy chế tạm thời quản lý văn bản và xử lý công việc qua Hệ thống Thông tin điều hành tác nghiệp

45/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

13

Quyết định kiện toàn Ban điều hành xây dựng “Đơn vị văn hóa”

46/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

14

Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Điều hành xây dựng “Đơn vị văn hóa” Sở Thông tin và Truyền thông

47/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

15

Quy ước xây dựng Đơn vị văn hóa của Sở Thông tin và Truyền thông

48/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

16

Quyết định Kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị

49/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

17

Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của Sở

50/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

18

Kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

51/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

19

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

2

52/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

20

Kiện toàn Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn

53/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

21

Kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động tại  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

54/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

22

Kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị

55/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

23

Quyết định Thành lập Ban Biên tập Đặc san và các ấn phẩm

của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị

56/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

24

Quy chế hoạt động của Ban biên tập Đặc san và các ấn phẩm của Sở Thông tin và Truyền thông  Quảng Trị

57/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

25

Quy định chế độ nhuận bút Đặc san, ấn phẩm của Sở Thông tin và Truyền thông

58/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

26

Thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử và Cổng thông tin Doanh nghiệp nhỏ và vừa Quảng Trị của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị

59/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

27

Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị và Cổng thông tin doanh nghiệp nhỏ và vừa Quảng Trị

60/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

28

Qui định chế độ nhuận bút, thù lao, tạo lập thông tin điện tử đối với Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, Cổng thông tin doanh nghiệp nhỏ và vừa Quảng Trị

61/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

29

Thành lập Hội đồng kỷ luật của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị

62/Đ-STTTT

2

11/5/2017

30

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương Sở Thông tin và Truyền thông

87/QĐ-STTTT

1

12/7/2017

31

Quy chế công tác văn thư, lưu trữ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông

13/QĐ-STTTT

2

20/3/2017

32

Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Thông tin và Truyền thông

10/QĐ-STTTT

2

7/2/2017

33

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng

33/QĐ-STTTT

2

15/5/2017

34

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

32/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

35

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Thông tin – Báo chí - Xuất bản

30/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

36

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch – Tài chính

28/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

37

Quy định Chức năng, nhiệm  vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công nghệ Thông tin

31/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

38

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Bưu chính - Viễn thông

29/QĐ-STTTT

2

11/5/2017

39

Sổ tay chất lượng

3

40

Nhận biết các quá trình hệ thống quản lý chất lượng của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị theo ISO 9001: 2008

(Phụ lục 1)

3

41

Chính sách chất lượng

3

42

Mục tiêu chất lượng (Phụ lục 3)

3

43

Mục tiêu chất lượng năm.. (Phụ lục 4)

3

44

Báo cáo thực hiện mục tiêu chất lượng (Phụ lục 5)

3

45

Phương án triển khai (Phụ lục 6)

3

48

Phiếu thăm dò sự thỏa mãn khách hành (Phụ lục 7)

3

49

Báo cáo tình hình thực hiện các công việc (cấp phép) có áp dụng ISO 9001:2008

3

50

Kiểm soát tài liệu (QT 4.2)

Kiểm soát hồ sơ

3

51

Phiếu yêu cầu tài liệu nội bộ (BM 4.2 01)

3

52

Danh mục tài liệu nội bộ (BM 4.2 02)

3

53

Danh mục tài liệu bên ngoài (BM 4.2 03)

3

54

Danh mục các loại hồ sơ cần lưu trữ (BM 4.2 04)

3

55

Phiếu kiểm soát hồ sơ (BM 4.2 05)

3

56

Đánh giá chất lượng nội bộ họp xem xét của lãnh đạo (QT 8.2)

3

57

Lịch trình đánh giá chất lượng nội bộ (BM 8.2 01)

3

58

Ghi nhận trong quá trình đánh giá (BM 8.2 02)

3

59

Hành động khắc phục sau đánh giá chất lượng nội bộ (BM 8.2 03)

3

60

Mời họp đánh giá nội bộ (BM 8.2 04)

3

61

Biên bản cuộc họp xem xét của lãnh đạo (BM 8.2 03)

3

62

Quy trình chất lượng cải tiến (BM 8.2 05)

3

63

Yêu cầu hành động khắc phục/phòng ngừa (BM 8.5 02)

3

64

Đề nghị hành động cải tiến (BM 8.5 03)

3

65

Quy trình tuyển dụng, đào tạo cán bộ công chức (QT 6.2 VP02)

3

66

Quy trình xử lý văn bản (QT 7.5 VP 01)

3

67

Sổ theo dõi công văn đến có yêu cầu phúc đáp; Báo cáo tình hình xử lý văn bản đến có yêu cầu phúc đáp

3

68

Quy trình tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm (QT 7.5-TTr 01)

3