Chuyển đổi số

Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: 29/11/2021 2:32:49 CH

          Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, ngày 02/12/2020,  UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 5525/KH-UBND về việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.

         Mục tiêu Kế hoạch nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ kết quả giải quyết TTHC bản điện tử nhằm quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả kết quả giải quyết TTHC hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm điều kiện cơ bản cho triển khai giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền điện tử; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và khai thác kết quả giải quyết TTHC điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp số hóa kết quả giải quyết TTHC để đáp ứng các mục tiêu cụ thể đề ra tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

          Hiện tại trên địa bàn tỉnh, đã đăng ký, tích hợp 169 dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trên Cổng Dịch vụ (DVC) công quốc gia (địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/); nâng cấp 1.106 dịch vụ công lên  mức  độ 4  thực  hiện  trên  Cổng  dịch  vụ công  tỉnh  Quảng  Trị (địa  chỉ https://dichvucong.quangtri.gov.vn/); công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

          Tính đến Quý 3/2021, tổng số hồ sơ trực tuyến phát sinh trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Trị là 88,371 hồ sơ. Trong đó, số DVC do Chính phủ giao đã phát sinh 30,650 hồ sơ (37 DVC mức độ 3: 14,729 hồ sơ; 264 DVC mức độ 4: 15,921 hồ sơ); số DVC do UBND tỉnh chủ động triển khai đã phát sinh 57,721 hồ sơ (78 DVC mức độ 3: 2.252 hồ sơ; 848 DVC mức độ 4: 55,469 hồ sơ).

          Để thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị , UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể gồm:

          Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã tiến hành khảo sát, tổng hợp khối lượng kết quả giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh; đề xuất nhu cầu số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC bản điện tử, gửi Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, xác định quy mô khối lượng số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC bản điện tử trên Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

          Văn phòng UBND tỉnh tham mưu xây dựng phân hệ chức năng Kho quản lý dữ liệu điện tử và các chức năng liên quan đến công tác số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC bản điện tử trên Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đáp ứng các quy định của pháp luật và bảo đảm giải pháp tích hợp, kết nối liên thông để lưu trữ, tìm kiếm, trích xuất dữ liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

          Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, triển khai hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền kết nối, thiết bị máy tính... bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và các điều kiện khác để bảo đảm các cơ quan đơn vị thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

          Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã tiến hành đánh giá thực trạng và xây dựng kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ văn bản giấy (còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình) sang dữ liệu điện tử để xây dựng, hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh phục vụ cho công tác giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Điều 25 và Khoản 3, Điều 27 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP

Văn phòng UBND tỉnh tập huấn số hóa hồ sơ thủ tục hành chính

          Việc triển khai thực hiện Kế hoạch “Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ” trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay ngoài mục tiêu hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin cho công tác lưu trữ kết quả giải quyết TTHC còn tạo ra một môi trường minh bạch trong công tác giải quyết thủ tục hành chính nói riêng và hoạt động cải cách hành chính nói chung; hỗ trợ tích cực cho các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các TTHC một cách thuận tiện, đáp ứng tốt môi trường làm việc từ xa trong trường hợp phải giãn cách xã hội khi có dịch bệnh xảy ra.

                    Bài và ảnh:  LÂM SÁNG

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Ban hành Kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị (30/12/2021)
Sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” để chủ động trong việc phòng dịch COVID-19 (16/12/2021)
Trang bị phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (13/12/2021)
Dịch vụ thu phí không dừng (ETC) đường bộ tự động ePass (13/12/2021)
Xét xử trực tuyến là xu hướng tất yếu (13/12/2021)
Nộp phạt trực tuyến vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (13/12/2021)
Chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản (10/12/2021)
Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị hướng tới xây dựng “Hải quan thông minh” (10/12/2021)
Chuyển đổi số trong công tác đảm bảo thông tin liên lạc, phòng, chống thiên tai (9/12/2021)