Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước và quyết định 398/QĐ-UBND ngày 28/2/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2015 và định hướng đến năm 2020. Ngày 06/5/2011 UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt Kế hoạch số 1021/KH-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015.

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015 góp phần cải cách hành chính một cửa, một cửa liên thông nhằm xây dựng một chính quyền hiện đại, phát huy hiệu lực, dân chủ, công khai, minh bạch (Chính phủ điện tử), đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin cần thiết cho người dân và doanh nghiệp, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010
Nhằm nâng cao năng lực của việc ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp; Ngày 31 tháng 03 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010.

Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2010

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước và quyết định 398/QĐ-UBND ngày 28/2/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2015 và định hướng đến năm 2020. Ngày 10/4/2008 UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định số 653/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2010.
Tin đã đưa
Trang: