Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch lĩnh vực Công nghệ thông tin

Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015


Ngày cập nhật: 30/03/2012 8:29:16 SA

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước và quyết định 398/QĐ-UBND ngày 28/2/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2015 và định hướng đến năm 2020. Ngày 06/5/2011 UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt Kế hoạch số 1021/KH-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015.

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015 góp phần cải cách hành chính một cửa, một cửa liên thông nhằm xây dựng một chính quyền hiện đại, phát huy hiệu lực, dân chủ, công khai, minh bạch (Chính phủ điện tử), đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin cần thiết cho người dân và doanh nghiệp, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. 

Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin đến năm 2011-2015:

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật:

- Triển khai mạng truyền số liê%3ḅu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước giai đoạn 2.
- Nâng cấp và hoàn thiện trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh và của các ban ngành theo danh mục được thống nhất. Các cơ sở dữ liệu được xây dựng đảm bảo tính tích hợp, liên thông, khai thác thông tin hiệu quả.
- Xây dựng các quy định về đảm bảo an toàn, anh ninh thông tin, đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong các hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
- Đầu tư thiết bị phục vụ giao ban trực tuyến giữa UBND tỉnh với các sở ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Xây dựng và phát triển Trung tâm CNTT&TT Quảng Trị trở thành Trung tâm đầu mối nghiên cứu phát triển, tiếp nhận chuyển giao công nghệ và triển khai các dự án CNTT phục vụ cho CQNN trong phạm vi toàn tỉnh.
- Nâng cấp mua sắm máy tính đảm bảo cấp tỉnh 01 người/máy, cấp huyện 02 người /máy, cấp xã 3 người/máy. Nối mạng LAN và kết nối Internet băng rộng cho tất cả các sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố và tất cả các xã, phường, thị trấn có điều kiện.
- Đầu tư, bổ sung, thay thế, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật: phấn đấu 100% UBND cấp xã được đầu tư xây dựng mạng Lan và kết nối thông suốt với mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh; Nâng cấp, mở rộng mạng LAN cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo tốc độ kết nối 100/1000 Mbps và sẳn sàng kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng của Chính phủ. 
- Đầu tư trang thiết bị tại bộ phận một cửa, bảng điện tử cho UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành: Đầu tư mở rộng trang thiết bị ứng dụng CNTT cung cấp dịch vụ hành chính công cấp huyện trên cơ sở đánh giá mô hình thí điểm tại những đơn vị đã được đầu tư trong năm 2010, sẽ tiến hành áp dụng và nhân rộng tại các huyện còn lại trong giai đoạn 2011-2015; Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu, Trung tâm an ninh mạng của tỉnh đảm bảo tổ chức kết nối và an ninh mạng tin học diện rộng của tỉnh; Phối hợp với ban cơ yếu Chính phủ, Bộ TTTT triển khai đầu tư hệ thống chứng thực chữ ký số phục vụ việc nhận và gửi văn bản điện tử trong hệ thống điều hành tác nghiệp, hồ sơ điện tử để giải quyết các thủ tục hành chính công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước:

- Xây dựng Cổng quản lý văn bản của tỉnh, tiến hành triển khai thí điểm và tiến đến triển khai cho tất cả các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố.
- Nâng cấp hệ thống thư điện tử, cung cấp hộp thư cho tất cả cán bộ, công chức kể cả cán bộ xã, phường.
- Xây dựng các phần mềm chuyên ngành phục vụ quản lý điều hành của từng cơ quan trên địa bàn tỉnh như quản lý cán bộ, quản lý tài chính - kế toán, quản lý tài sản...
- Số hóa các thông tin chưa ở dạng số ở tất cả các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố tích hợp vào Trung tâm tích hợp tỉnh, ưu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, dân cư, tài nguyên môi trường, đất đai thổ nhưỡng.

Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp:

- Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh đủ khả năng mở rộng và kết nối các trang thành viên cho các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố đủ khả năng cung cấp dịch vụ hành chính công mức 3 và 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp.
- Xây dựng các phần mềm nhằm cải cách hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, ưu tiên đối với các sở, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố có nhiều giao tiếp với người dân và doanh nghiệp.
- Xây dựng các phần mềm cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến ở một số ngành liên quan trực tiếp giao tiếp với người dân và doanh nghiệp. Ưu tiên cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến mức độ cao theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015.
- Triển khai hệ thống phần mềm Một cửa điện tử nhằm tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, công dân với cơ quan hành chính nhà nước theo cơ chế “một cửa”. 

Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT:

- Hướng nghiệp cho học sinh thi vào các trường đào tạo CNTT. Hướng đến đào tạo trình độ cao về tin học cho đội ngũ cốt cán làm công tác về CNTT.
- Cử cán bộ chuyên ngành học chuyên môn sâu về lĩnh vực CNTT.
- Tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn, học tập các chuyên đề sâu về CNTT.
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của CNTT trong việc cải cách hành chính.
- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.    
Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, hướng tới phát triển Chính phủ điện tử là xu thế tất yếu là đòi hỏi cấp bách của đất nước. Ứng dụng CNTT là giải pháp để xử lý nhanh nhạy, thông suốt, thống nhất trong hoạt động của bộ máy nhà nước, trong quan hệ giữa cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp, vì mục tiêu cải cách hoạt động của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin trong mọi mặt của đời sống xã hội, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá./.                                                      

Phương Thảo

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC

Đề án Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(25/9/2019)

Nghị quyết về Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(25/9/2019)
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 (10/2/2017)
QĐ Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị (10/2/2017)
Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015 (30/3/2012)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010 (30/3/2012)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010 (21/12/2011)
Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015 (16/12/2011)