Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch lĩnh vực Công nghệ thông tin

Đề án Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nghị quyết về Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2016 và giai đoạn 2016-2020

.

QĐ Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị

.

Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước và quyết định 398/QĐ-UBND ngày 28/2/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2015 và định hướng đến năm 2020. Ngày 06/5/2011 UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt Kế hoạch số 1021/KH-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015.

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015 góp phần cải cách hành chính một cửa, một cửa liên thông nhằm xây dựng một chính quyền hiện đại, phát huy hiệu lực, dân chủ, công khai, minh bạch (Chính phủ điện tử), đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin cần thiết cho người dân và doanh nghiệp, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010

Nhằm nâng cao năng lực của việc ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp; Ngày 31 tháng 03 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số48/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010.

      Theo đó, mục tiêu kế hoạch ứng dụng CNTT trong 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010

Nhằm nâng cao năng lực của việc ứng dụng CNTT trong quản lý và điều hành của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp; Ngày 31 tháng 03 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010.
Theo đó, mục tiêu kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước đến hết năm 2010 trước hết phải hướng tới xây dựng các cơ quan điện tử, bảo đảm trung bình 60% (năm 2009 là 30%) các thông tin chỉ đạo

Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước và quyết định 398/QĐ-UBND ngày 28/2/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính,
Tin đã đưa
Trang: