Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch lĩnh vực Bưu chính

Chiến lược phát triển Bưu chính - Viễn thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Căn cứ vào Quyết định số 158/2001/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Bưu chính - Viễn thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

1. Quan điểm

 a) Bưu chính, viễn thông Việt Nam trong mối liên kết với tin học, truyền thông tạo thành cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia, phải là một ngành mũi nhọn, phát triển mạnh hơn nữa, cập nhật thường xuyên công nghệ và kỹ thuật hiện đại. Phát triển đi đôi với quản lý và khai thác có hiệu quả, nhằm tạo điều kiện ứng dụng và thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực của toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước và nâng cao dân trí.

Phê duyệt quy hoạch phát triển Bưu chính viễn thông và Công nghê thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2015 và định hướng đến 2020

Căn cứ quyết định số 236/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến 2010 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị đến 2020. Ngày 28/2/2008 UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định số 398/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển Bưu chính viễn thông và Công nghê thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008-2015 và định hướng đến 2020.
Tin đã đưa
Trang: