Các văn bản cấp trên

1. Quyết định số 137/QĐ-STTTT ngày 7/10/2020 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Bưu chính - Viễn thông

Download

2. Quyết định số 138/QĐ-STTTT ngày 7/10/2020 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở

Download

3. Đề án số 01/ĐA-STTTT ngày 6/3/2020 về sắp xếp tổ chức lại các phòng thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Download

4.  Đề án bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Download

5. Thông báo số 59TB-SNV ngày 16/01/2020 về Chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc và hợp đồng lao động năm 2020 của Sở TTTT

Download

6.Quyết định số 37/QĐ-STTTT ngày 11/5/2017 của Sở TTTT về việc phân cấp thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng và quản lý viên chức đối với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

Download

7. Quyết định số 42/QĐ-STTTT ngày 20/4/2020 của Sở TTTT về việc phân cấp quản lý tiền lương cán bộ, viên chức đối với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị;

Download