Văn bản chỉ đạo của Sở

1. Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị năm 2021

Download

2. Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị năm 2021

Download

3. Kế hoạch tuyên truyền nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

Download

4. Công văn số 90/UBND-NC ngày 11 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh về triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh

Download

5. KẾ HOẠCH Duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021

Download