Bản tin phòng chống Covid 19

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Trị ngày 27/8/2020

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Trị ngày 26/8/2020

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Trị ngày 25/8/2020

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Trị ngày 24/8/2020

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Trị ngày 23/8/2020

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Trị ngày 22/8/2020

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Trị ngày 21/8/2020

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Trị ngày 20/8/2020

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Trị ngày 19/8/2020

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Trị ngày 18/8/2020

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Trị ngày 17/8/2020

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Trị ngày 16/8/2020

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Trị ngày 15/8/2020

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Trị ngày 14/8/2020

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Trị ngày 13/8/2020

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Trị ngày 12/8/2020

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Trị ngày 11/8/2020

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Trị ngày 10/8/2020

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Trị ngày 09/8/2020

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Trị ngày 08/8/2020

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Trị ngày 07/8/2020

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Trị ngày 06/8/2020

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Trị ngày 05/8/2020

Bản tin phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Trị ngày 04/8/2020