Lượt truy cập
239118

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế La ...

Thực hiện Quyết định số 2274/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Thiết lập cụm thông tin cơ sở tại các khu vực cửa khẩu, biên giới, trung tâm giao thương” thuộc Dự án 4 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Xem tiếp

Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 về việc chống tin nhắn ...

Ngày 14/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Nghị định gồm 5 Chương, 37 Điều quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo bằng tin nhắn (SMS, MMS, USSD), thư điện tử và gọi điện thoại; Xem tiếp